Н

Условия за ползване на Нова Хвала.

Както всеки един уебсайт, Нова Хвала има стриктни правила и условия за използване. Имайки предвид законовите задължения на Нова Хвала, относно авторските права, тези правила трябва да бъдат следвани стриктно от всеки един потребител. Наясно съм, че четенето не е много на мода, но по-добре прочетете с какво се съгласявате, преди да се регистрирате, качите песен или използвате която и да е от услугите на Нова Хвала.I. Права и задължения на Нова Хвала
 1. Нова Хвала запазва правото си на контрол върху съдържанието, чрез редактиране, изтриване или разпространение на това, което се публикува от всички Потребители на novahvala.tk или www.novahvala.tk .

 2. Нова Хвала има правото да деактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай, че Регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на Нова Хвала върху съдържащите се на уебсайтовете novahvala.tk или www.novahvala.tk елементи - обекти на интелектуална собственост. Без известие до съответния потребител.

 3. Нова Хвала има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация на Регистрирания потребител, като го идентифицират и проследяват на действията му. Бисквитките, инсталирани от Нова Хвала, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на съответния Уебсайт, собственост на Мартин Иванов, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя, запазване на настройки, мониторинг и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания. Бисквитките могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайтовете на Нова Хвала, както и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които бисквитките се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена в Политиката за бисквитки на Нова Хвала. Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях бисквитки като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях бисквитки, Мартин Иванов може да бъде лишен от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответните притежавани от него Уебсайтове. Въпреки написаното по-горе, Потребителите се съгласяват, че някои видове бисквитки са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите.

 4. Нова Хвала запазва правото си да търси отговорност, от Потребители, които не спазват посочените правила и условия, достъпни на тази страница.

 5. Мартин Иванов може да поставя електронни препратки към други Интернет страници, ресурси и рекламни банери в сайтовете на Нова Хвала, включително, за продажба на стоки и предоставяне на услуги от Мартин Иванов и/или трети лица, включително с използване на методите на таргетирано рекламиране. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери.

 6. Мартин Иванов има право да изпраща непоискани съобщения до Регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани съобщения от Мартин Иванов.

 7. Мартин Иванов няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на Нова Хвала файлове.

 8. Мартин Иванов си запазва правото да преустановява предоставянето на всички Услуги, достъпни чрез Нова Хвала, след отправяне на едноседмично предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници на Нова Хвала.

 9. Нова Хвала няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Сайта, чрез използването на услугата "Добави нова песен" или "Редактирай 'съответното име на песента'" по искане на Регистрирания потребител, който ги е публикувал.

 10. Нова Хвала има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Регистрирания потребител до услугите "Добави нова песен" и/или "Редактирай 'съответното име на песента'", когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

 11. Нова Хвала си запазва правото и се задължава да премахне в 30 (тридесет) дневен срок, от получаването на email оплакване, всяко съдържание, качено от Потребител, за което е получен e-mail относно нарушени авторски права и такова което нарушава закона за авторските права на адрес: [email protected] , при условие, че в съобщението се съдържа името на дадената песен.

 12. Нова Хвала се задължава да запази поверителна информация, като пароли, винаги криптирана (подсигурена) и да не я предоставя на трети страни при никакви обстоятелства. В случай на Неправомерни действия, лицата стоящи зад тях носят наказателна отговорност.
II. Права и задължения на Потребителите
 1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством novahvala.tk и www.novahvala.tk, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нова Хвала и Мартин Иванов за всеки отделен вид услуга. За да може да ползва Услугите, Регистрираният потребител, следва да въведе Потребителското си име и Парола. Нерегистрираният потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством Нова Хвала и без въвеждане на Потребителско име и Парола, но при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

 2. Всички Потребители имат право да споделят съдържание, което е достъпно само за Нерегистрирани потребители.

 3. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Нова Хвала и Мартин Иванов, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нова Хвала и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

 4. Регистрираните потребители се съгласяват доброволно да предоставят информация, като име, възраст, e-mail адрес или др., по време на регистрационния процес.

 5. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Нова Хвала Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

 6. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, съгласие за публикуване от автора, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нова Хвала или трето лице.

 7. Потребителят е длъжен да спазва закона за авторското право, като при добавяне на песен се посочва името на автора, и добавянето се прави само в случай, че авторът е дал своето съгласие за публикуване на труда му. Това задължение не важи в случай, когато съдържанието може да се разпространява свободно и е обект на публично достояние.

 8. При добавяне на съдържание, Потребителят е длъжен да спазва добрия тон, да цензурира нецензурно съдържание и да добавя само и единствено съдържание, което е предназначено за нуждите на едно Християнско хваление. Не се допуска добавянето на светски текстове и песни. В случай на подобно действие, Нова Хвала си запазва правото да ограничи достъпа на съответния потребител и/или да премахне изцяло неговото съдържание и Потребителски профил.

 9. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Нова Хвала Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на Нова Хвала, разпространява или използва по какъвто и да било начин, и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

  1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

  2. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

  3. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

  4. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Нова Хвала;

  5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

  6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

  7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото или при публичност на съответните;

  8. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

 10. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Нова Хвала Услуги:

  1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

  2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени неимуществени права;

  3. да уведомява незабавно Нова Хвала (Мартин Иванов) за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

  4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите ("Denial Of Service - DOS");

  5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайтовете на Нова Хвала и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

  6. да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

  7. да не извършва Неправомерни действия по смисъла на настоящите Общи условия.

III. Oбщи Условия

Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите Условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. novahvala.tk (https://novahvala.tk) и www.novahvala.tk (https://www.novahvala.tk), назовавани в този документ под общото име "Нова Хвала", са уебсайтове - виртуални информационни ресурси в Интернет, собственост на Мартин Иванов (Mart225 Software), които дават възможност за ползване на различни услуги, които са предмет на настоящите Условия за ползване.

 2. Неправомерни действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или получаване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 3. Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимно свързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

 4. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

 5. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, идентифициращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 6. Контекстен и поведенчески анализ - подходи, основаващи се на автоматизиран анализ, непозволяващ персонализирането на потребители на съдържанието на Интернет страници, заредени (текущо или в предходен момент) от Регистрирания потребител; и/или информация за домейните на трети лица, изпратили електронно съобщение имейл (e-mail) до Регистриран потребител, получено в Потребителския му профил; и/или мета-данни от Потребителския профил на Регистрирания потребител, предмет и текст на съобщението.

 7. Мобилна версия на услугата – модифицирана версия на предоставяна от Мартин Иванов (Mart225 Software) или Нова Хвала услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп и пренос, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.

 8. Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител и няма валиден акаунт в Нова Хвала.

 9. Мартин Иванов (Мартин Станимиров Иванов) е физическо лице, с адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к Лазур. тел. (+359) 894 4923 74, e-mail: [email protected], предоставящо услуги посредством администрираните от него уебсайтове:
  Novahvala.tk (https://novahvala.tk) и www.novahvala.tk (https://www.novahvala.tk).

 10. Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в novahvala.tk и/или в www.novahvala.tk .

 11. Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри, знаци и символи, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.

 12. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством novahvala.tk и/или www.novahvala.tk .

 13. Потребителски профил е обособена част от уебсайта novahvala.tk или www.novahvala.tk, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Мартин Иванов при регистрацията и съхранявана при Мартин Иванов, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да променя Паролата си и др.

 14. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползва Услугите, достъпни чрез уебсайта Нова Хвала.

 15. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

 16. Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

 17. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 18. Услуги са Услугите, предоставяни посредством Нова Хвала.

Предмет

Чл.2.

 1. Нова Хвала предоставя на Потребителите безплатно предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в Нова Хвала (доколкото е приложимо) изисквания за конкретните Услуги.

 2. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Нова Хвала на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Нова Хвала като предоставяни срещу регистрация или без регистрация, при съответния режим на ползване.

 3. Нова Хвала може да осигури на Регистрирания потребител възможност за ползване през мобилна мрежа, на която същият е абонат или потребител, на мобилна версия на предоставяната услуга, предмет на настоящите Общи условия.

 4. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Нова Хвала не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нова Хвала (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3.

  Доколкото предоставяните от Нова Хвала Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Нова Хвала.

Чл. 4.

 1. За да използва предоставяните от Нова Хвала Услуги, изискващи регистрация, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на Нова Хвала и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 12-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

 2. Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрирай ме", Регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Нова Хвала чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Нова Хвала може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

 3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Регистрираният потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

 4. С регистрирането си в novahvala.tk или в www.novahvala.tk и придобиване качеството "Регистриран потребител", всеки Регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от Нова Хвала Услуги, изискващи само регистрация и достъпни както чрез novahvala.tk, така и чрез www.novahvala.tk, без да е необходимо да се регистрира отделно във всеки един от двата уебсайта.

 5. При попълване заявлението за регистрация в novahvala.tk или в www.novahvala.tk Регистрираният потребител, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно име и e-mail или другите изискуеми от електронната форма на Нова Хвала данни. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни, Нова Хвала има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител.

 6. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Нова Хвала и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

 7. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством Нова Хвала и без регистрация, при условията и при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

Потребителско име и парола

Чл. 5.

 1. При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайтовете на Нова Хвала. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител.

 2. Потребителското име, с което Потребител е регистриран в Нова Хвала, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на Нова Хвала за срока на действие на договора. Нова Хвала не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

 3. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си както и да уведомява незабавно Нова Хвала в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата

 4. Нова Хвала препоръчва на своите потребители периодичното подменяне на паролата на период от всеки 5 /пет/ месеца.

 5. Нова Хвала по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на потребителско име и парола за достъп.

Сключване на договора

Чл. 6.

 1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективно по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронна поща.

 2. След сключване на договора с Регистриран потребител Нова Хвала незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2.

 3. Регистриран потребител, който не е търговец, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 30 (тридесет) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Нова Хвала по електронна поща на адрес: [email protected]
  Нова Хвала се задължава да премахне всяка информация от базата си от данни, получена по време на регистрацията, както и да премахне Потребителския профил в срок от 30 (тридесет) дни от датата, на получаване на електронно писмо за отказ от същия e-mail адрес, който потребителят е използвал при процеса на регистрация.

Приложно поле

Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 9.

 1. Мартин Иванов полага грижи информацията в Нова Хвала да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието, и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайтовете на Нова Хвала (доколкото е приложимо). Мартин Иванов и Нова Хвала нямат задължението и не гарантират, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Мартин Иванов и Нова Хвала не отговарят за евентуално причинени на Потребителя, при ползване на предоставяната услуга, вреди, освен ако са причинени от Мартин Иванов умишлено или при проявена груба небрежност.

 2. Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

 3. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, Мартин Иванов и Нова Хвала не отговарят за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от тях Услуги, както и за дейността на Потребителя.

 4. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Мартин Иванов и Нова Хвала не отговарят за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.

 5. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Нова Хвала електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

 6. Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност за съдържанието на съхраняваната на техния сървър информация от Потребител и за противоправните действия, извършени чрез същия, при ползване на Услугите, предоставяни посредством Нова Хвала, както и за произтеклите за други лица вреди при достъпа или използването на тази информация, предоставена им от Потребителя.

 7. Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност за услугите и съдържанието предоставено от трети страни, като "Trebble.fm" и "YouTube.com".

 8. Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Нова Хвала или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на съобщенията му в пощенската му кутия. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Нова Хвала, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

 9. Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност за непредостaвяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Нова Хвала, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

 10. Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Нова Хвала.

 11. Страните приемат, че Мартин Иванов и Нова Хвала не носят отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Нова Хвала с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Нова Хвала предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в Нова Хвала.

 12. Потребителят е длъжен да обезщети Мартин Иванов и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Нова Хвала Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на услугите на Нова Хвала.

 13. Вън от горното, Регистрираният потребител се задължава да обезщети Мартин Иванов за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

Изменение на Общите условия

Чл. 8.

 1. Доколкото предоставяните от Нова Хвала Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Нова Хвала.
  БЕЗ ИЗВЕСТИЕ ИЛИ УВЕДОМЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА Нова Хвала.

 2. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, на адрес: [email protected] , се счита че договорът по чл. 6 се прекратява и Нова Хвала се задължава да премахне Потребителския профил в срок от 30 (тридесет) дни от получаване на електронно писмо (изявление за отхвърляне) от същия e-mail адрес, който потребителят е използвал при процеса на регистрация.

Други разпоредби

Чл. 10.

 1. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Нова Хвала и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите Условия са в сила от 26.02.2018 г.